Program 47. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 24. júla 2010

A Komárom Város Képviselőtestülete 47. ülésének
2010. június 24.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 8.4.2010 "

Tájékoztató beszámoló a képviselő testület által elfogadott határozatok teljesítéséről 2010.4.8.-hoz

2582

Ing. Peter Kovács, PhD.

4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

2580

Mgr. Miklós Csintalan

5.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2010

A főellenőr 2010-es év 2. félévi ellenőrzési terve

2579

Mgr. Miklós Csintalan

6.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

7.

Návrh na zámer predaja vožných bytov a na vyhlásenie obchodnej verejnej súaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő lakások eladására vonatkozó tervezetére és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése útján történő eladására

2552

Ing. Peter Kovács, PhD.

8.

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. .../2010, ktorým sa mení dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území Mesta Komárno

Komárom város .../2010 sz. Általános érvényű rendelete, amely módosítja és kiegészíti a Komárom Város 2/2009 sz. a Komárom város területén nyújtott szociális szolgáltatásokról, a térítés módjáról és mértékéről szóló ÁÉR-t

2566

Ing. Peter Kovács, PhD.

9.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

10.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

 

Ing. Gabriel Weszelovszky

11.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

PaedDr. Tibor Papp

12.

Urbanistická štúdia Komárno - Palatínske 017K

Komárom- Palatínske 017 K területrendezési tanulmányterv

2569

Ing. Peter Kovács, PhD.

13.

Žiadosti v územnoplánovacích veciach

Kérvények területrendezési ügyekben

2570

Ing. Peter Kovács, PhD.

14.

Návrh k usporadúvaniu Hadovskej cesty a Ulice rožníckej školy v meste Komárno

Javaslat a Gadóci út és a Mezőgazdasági iskola utcája átminősítésre

2567

Ing. Peter Kovács, PhD.

15.

Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnutežnosti, pozemku p.č. 9564 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno

A közvetlen eladást kiértékelő szakbizottság beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévő a komáromi kataszterben található 9564 - es parcella eladásának eredményéről

2519

PaedDr. Tibor Papp

16.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlanok eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

2517

Ing. László Győrfy

17.

Návrh zásad prenájmu objektov ústrednej pevnosti v Komárne

Javaslat a Komáromi Központi Erőd építményei bérbeadásának alapelvei

2543

Ing. László Győrfy

18.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Béla Sánta

19.

Návrh na spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Rákócziho ul. a Tržničnom námestí"

Javaslat a "A Rákóczi utca és Lúdpiac tér közvilágításának felújítása" elnevezésű projekt közös finanszírozására

2562

Ing. Peter Kovács, PhD.

20.

Dodatok č. 3 k štatútu mesta Komárno

Komárom Város statútumának 3. számú függeléke

2577

Ing. Peter Kovács, PhD.

21.

Alternatívny návrh rozvojovej koncepcie Termálneho kúpaliska v Komárne

Komáromi termálfürdő fejlesztési tervezetei

2553

Mgr. Dobai Katalin

22.

Návrh na uzatvorenie zakladatežskej zmluvy a na schválenie stanov Dunajského vedomostného klastra

Javaslat a Dunaismereti klaster alapító szerződésének megkötésére és alapszabályának elfogadására

2581

Ing. Peter Kovács, PhD.

23.

Rôzne

Egyéb

 

Ing. Béla Sánta

24.

Záver

Befejezés