Program 45. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 25. februára 2010

A Komárom Város Képviselőtestülete 45. ülésének
2010. február 25.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpelláció

    

3.

Správa o kontrolnej činnosti a o prešetrení sažností a petícií za rok 2009

Beszámoló a 2009-es évben végzett ellenőrzésekről és a panaszok, valamint a petíciók intézéséről

2286

Mgr. Miklós Csintalan

4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

2386

Mgr. Miklós Csintalan

5.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 12.02.2010 "

Tájékoztató beszámoló a képviselő testület által elfogadott határozatok teljesítéséről 2010.02.12-hez

2393

Ing. Peter Kovács, PhD.

6.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

7.

Návrh na zámer predaja vožných bytov a na vyhlásenie obchodnej verejnej súaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő lakások eladására vonatkozó tervezetére és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése útján történő eladására

2337

Ing. Peter Kovács, PhD.

8.

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Útulku a strediska osobnej hygieny pre bezdomovcov, so sídlom Hradná ul. 22, 945 01 Komárno

Javaslat az Átmeneti Szálláshely és Személyi Higiéniai Központ alapítólevele 1. számú módosításának jóváhagyására

2391

Ing. Katarína Dubányová

9.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

 

Ing. Gabriel Weszelovszky

10.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 10/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Javaslat a /2010 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja a város 10/2009 sz. általános érvényű rendeletben meghatározott nyitvatartási idő módosítását

2288

Ing. Peter Kovács, PhD. Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó

11.

Plnenie uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1630/2009 k Návrhom a opatreniam k regulácii dopravy v mestskom parkovacom systéme

Komáromi Képviselőtestület 1630/2009 sz. határozatának teljesítése a városi parkolórendszer keretében a közlekedés szabályozása érdekében hozott javaslatokhoz és intézkedésekhez.

2287

ACTIV Parking s.r.o. Ing. Peter Kovács, PhD.

12.

Žiados Spoločenstva vlastníkov bytov na ulici Pávia 29 v Komárne o vytvorenie parkovacích plôch v priestore obytného domu na ulici Pávia 29

A Páva utca 29 szám alatti lakosok közösségének kérvénye parkolóhelyek kialakításával kapcsolatban

2380

Ing. Peter Kovács, PhD

13.

Návrh na zvolenie prísediacich pre Okresný súd v Komárne

Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökeinek megválasztására

2334

MUDr. Tibor Bastrnák

14.

Stanovy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONS DANUBII s ručením obmedzeným

A PONS DANUBII korlátolt felelősségű európai területi együttműködési csoportosulás alapszabálya

2378

Ing. Peter Kovács, PhD

15.

Správa o výsledku kontroly prostriedkov EÚ poskytnutých prijímatežom pomoci v rámci SOP - źudské zdroje v Meste Komárno

Jelentés a "Humán erőforrások" operációs program keretében felhasznált uniós pénzeszközök ellenőrzésének eredményéről

2259

Ing. Peter Kovács, PhD

16.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

PaedDr. Tibor Papp

17.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Béla Sánta

18.

Rôzne

Egyéb

 

 

19.

Záver

Befejezés