Program 42. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 15. októbra 2009

A Komárom Város Képviselőtestülete 42. ülésének
2009. október 15.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpelláció

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 18.08.2009

Tájékoztató beszámoló a képviselő testület által elfogadott határozatok teljesítéséről 2009.08.18

2042

Ing. Peter Kovács, PhD.

4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló a főellenőr által elvégzett ellenőrzésekről

2033

Mgr. Miklós Csintalan

5.

Informatívna správa o stave projektu ISPA - KF " Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno "

Beszámoló az ISPA - KF projekt megvalósításának helyzetéről

2039

Ing. Mária Stoličná

6.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

7.

Návrh na zámer predaja vožných bytov a na vyhlásenie obchodnej verejnej súaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat Komárom Városának tulajdonában lévő lakások eladására vonatkozó tervezetére és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése útján történő eladására

2031

Ing. Peter Kovács, PhD.

8.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo …../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 1/2004, VZN č. 11/2004, VZN č. 2/2005, VZN č. 11/2005, VZN č. 13/2007 a VZN č. 13/2008 a VZN č. 4/2009

Komárom Város …../2009 sz. Általános érvényű rendelete, amely módosítja és kiegészíti a Komárom Város tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 19/2003 sz. ÁÉR-t az 1/2004 sz. ÁÉR a 11/2004 sz. ÁÉR, 2/2005 sz. ÁÉR, 11/2005 sz. ÁÉR, 13/2007 sz. ÁÉR, 13/2008 sz. ÁÉR, 4/2009 sz. ÁÉR értelmében

2032

Ing. Peter Kovács, PhD.

9.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

10.

Návrh na schválenia člena komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové MsZ

Javaslat a VKT szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottsága tagjának jóváhagyására

2041

JUDr. Vojtech Novák

11.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

 

Ing. Gabriel Weszelovszky

12.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

PaedDr. Tibor Papp

13.

Správa výberovej komisie na vyhodnocovanie obchodnej verejnej súaže o vyhodnotení ponúk obchodnej verejnej súaže na uzavretie Rámcovej zmluvy o vymedzení práv a povinností pri vstupe strategického investora do akciovej spoločnosti so 100% účasou Mesta Komárno KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s

Értékelő bizottság beszámolója a KOMVaK - Komáromi Víz és Csatornázási Művek Rt.-be lépő stratégiai befektetővel kötendő szerződés megkötésére meghirdetett nyilvános veresenypályázat kiértékelésől

2040

Ing. Imrich Dubány

14.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Béla Sánta

15.

Rôzne

Egyéb

 

 

16.

Záver

Befejezés