Program 36.zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 9. júla 2009

A Komárom Város Képviselőtestülete 36. ülésének
2009. július 9.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpelláció

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne

Beszámoló a képviselők által jóváhagyott határozatok teljesítéséről

1858

Ing. Peter Kovács

4.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo /2009, o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Komárom Városnak az üzlethelységek és szolgáltatások nyitvatartási idejét szabályozó …./2009 sz. általános érvényű rendelete

1849

Ing. Peter Kovács

5.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1808

Mgr. Miklós Csintalan

6.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2009

A főellenőr 2009-es év 2. félévi ellenőrzési terve

1807

Mgr. Miklós Csintalan

7.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

8.

Návrh na odkúpenie nehnutežnosti

Javaslat ingatlan megvásárlására

1834

Ing. Katarína Dubányová

9.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

10.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

 

Ing. Gabriel Weszelovszky

11.

Žiadosti v územnoplánovacích veciach

Kérvények területrendezési ügyekben

1840

Ing. Peter Kovács

12.

VPodmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie MAD v meste Komárno na roky 2010 - 2011

Komárom Város helyi autóbuszközlekedésének 2010 - 2011 közötti biztosítására kiírt közbeszerzés feltételei és alapjai

1806

Ing. Béla Szabó

13.

Informatívna správa o spracovaní Územného generelu dopravy mesta Komárno

Információ Komárom Város közlekedési generelének kidolgozásáról

1828

Ing. Béla Sánta

14.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

PaedDr. Tibor Papp

15.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Béla Sánta

16.

Rôzne

Egyéb

 

 

17.

Záver

Befejezés