Program 28.zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 18. decembra 2008

Komárom Város Képviselőtestülete 28. ülésének
2008. december 18.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpelláció

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne

Beszámoló a képviselők által jóváhagyott határozatok teljesítéséről

1397

Ing. Peter Kovács

4.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2009

A 2009-es év első félévi ellenőrzési terve

1496

Mgr. Miklós Csintalan

5.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1437

Mgr. Miklós Csintalan

6.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

7.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

 

Ing. Gabriel Weszelovszky

8.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. .../2008 o mieste a času zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno

Komárom Város .../2008-as általános érvényű rendelete a tanköteles gyermekek iskolai beítatkozása helyének és idejének pontosításáról és Komárom városa iskolai körzetesítésének szabályozásáról

1365

Ing. Peter Kovács

9.

Návrhy na zmenu ďalších právnych predpisov v súvislosti so zavedením meny Euro

További jogszabályok módosító javaslatai az Euro bevezetésével kapcsolatban

1467

Ing. Peter Kovács

10.

Zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na rok 2009 - podmienky pre uzatvorenie dodatku k zmluve o výkone vo verejnom záujme na rok 2008-2009

A városi autóbuszközlekedés biztosítása a 2009-es évre Komárom városában - a közérdeket szolgáló tevékenységre vonatkozó szerződés mellékletének megkötésének feltételei a 2008-2009 évre

1372

Ing. Béla Szabó

11.

Návrh na schválenie Dodatku č.2 k k Zmluve o dielo EUROPEAID/11646/D/SV/SK 2000 SK 16 P PE 004.004

Javaslat az EUROPEAID/11646/D/SV/SK 2000 SK 16 P PE 04.004 szerződés 2. sz. módosítására

1505

Ing. Peter Kovács

12.

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na roky 2009-2010 a návrh rozpočtu na rok 2011

Javaslat Komárom város 2009-2010 költségvetésének módosítására és a 2011 évi költségvetés javaslata

1355

Ing. Peter Kovács

13.

Návrh na zmenu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Javaslat a Komárom város Gazdasági és szociális fejlesztési programjának módosítására

1500

Ing. Béla Szabó

14.

Informatívna správa k uzneseniu Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1049/2008

Beszámoló a Komáromi Képviselőtestület 1049/2008 sz. határozatához

1491

Ing. Peter Kovács

15.

Návrh zmien ÚPN mesta Komárno 3/2008

Javaslat Komárom város területrendezési tervének 3/2008 sz. módosítására

1209

Ing. Štefan Zámbó

16.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

PaedDr. Tibor Papp

17.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Béla Sánta

18.

Rôzne

Egyéb

 

 

19.

Záver

Befejezés