Program 26. zasadnutia Mestského zastupitežstva v Komárne dňa 20. novembra 2008

Komárom Város Képviselőtestülete 26. ülésének
2008. november 20-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpelláció

    

3.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne

Beszámoló a képviselők által jóváhagyott határozatok teljesítéséről

1397

Ing. Peter Kovács

4.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

5.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

 

Ing. Gabriel Weszelovszky

6.

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na roky 2009-2010 a návrh rozpočtu na rok 2011

Javaslat Komárom város 2009-2010 költségvetésének módosítására és a 2011 évi költségvetés javaslata

1355

Prílohy

PaedDr. Tibor Papp

7.

Návrhy na zmenu všeobecne záväzných nariadení v súvislosti so zavedením meny Euro

Altalános érvényű rendeletek módosító javaslatai az Euro bevezetésével kapcsolatban

 

Ing. Peter Kovács

8.

Návrh VZN Mesta Komárna č. ../2008 o verejnom poriadku a čistote mesta

A közrendről és a köztisztaságról szóló .../2008 sz. Altalános érvényű rendelet javaslata

1387

Ing. Peter Kovács

9.

VZN Mesta Komárno č. ../2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Komárno

Termékek árusitásáról és vásártereken való szolgáltatásokról szóló .../2008 sz. Altalános érvényű rendelet javaslata módosítására

1374

Ing. Peter Kovács

10.

VZN Mesta Komárno číslo ../2008, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno

Alkalmi vásárok piacrendjéről szóló .../2008 sz. Altalános érvényű rendelet javaslata

1375

Ing. Peter Kovács

11.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Béla Sánta

12.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

PaedDr. Tibor Papp

13.

Rôzne

Egyéb

 

 

14.

Záver

Befejezés